Jeugd

De Cascarvieten - Alphen aan den Rijn

Privacy, informatie en communicatie

Artikel 8 - Huishoudelijk Reglement. Privacy, informatie en communicatie

a.    Door het bestuur is een regeling privacy, informatie en communicatie opgesteld.

b.    Persoonsgegevens van leden worden door de vereniging uitsluitend gebruikt voor verenigingsdoeleinden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe door de betrokkenen toestemming is gegeven.

c.    Met instemming van de algemene ledenvergadering wordt de ledenlijst geplaatst op een alleen voor leden toegankelijke en afschermde (login) pagina op de website. Voor leden onder de zestien jaar is een schriftelijke toestemmingverklaring nodig van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

d.    Conform wettelijke bepalingen verplicht het bestuur leden te informeren en toestemming te vragen als wijzigingen in de ledenadministratie worden gedaan. Hierbij wordt aangegeven het doel en welke rechten de betrokkenen hebben ten aanzien van het (structureel) wijzigen van zijn/haar persoonsgegevens.

e.    Met instemming van de algemene ledenvergadering gaan de leden akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal (foto/video/film) waarop zij zichtbaar zijn op de verenigingswebsite, social media, clubbladen en PR uitingen. Voor leden onder de zestien jaar is een schriftelijke toestemmingverklaring nodig van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

f.     Indien leden bezwaar maken tegen bekendmaking van hun persoonsgegevens en het publiceren van foto en/of film waarop zij zichtbaar zijn, op o.a. de openbare website en overige PR uitingen van de vereniging kunnen zij dat bij de secretaris kenbaar maken.

Niet leden en bezoekers aan de verenigingsaccommodatie en de openbare activiteiten van de vereniging worden met tekst geïnformeerd dat de vereniging op verschillende media haar beeldmateriaal publiceert. Hiertegen kan bezwaar gemaakt worden bij het secretariaat door duidelijk aan te geven om welke foto het gaat.